Akwarium skład chemiczny wody

Z własnego doświadczenia wiemy, że woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu związków chemicznych. Zależnie od zawartości składników mineralnych rozróżnia się wody naturalne o dużym zasoleniu, np. wody morskie,oraz o małej zawartości soli, tzw. słodkie. Sól w wodach morskich pochodzi z lądu i została naniesiona do mórz przez rzeki.

Wody słodkie, to wszystkie, z nielicznymi wyjątkami, wody śródlądowe,które interesują akwarystów w szczególnym stopniu, ponieważ zajmują się oni głównie hodowlą zwierząt i roślin słodkowodnych. Wody słodkie, zwłaszcza tzw. wody miękkie, zawierają jedynie niewielkie ilości chlorku sodowego (NaCl), w języku potocznym nazywanego solą ku­chenną, oraz innych związków chemicznych. Wody tzw. twarde zawierają także pewną domieszkę węglanu wapnia i siarczanu wapnia. Mniejszezasolenie wód słodkich pozwala na bujny w nich rozwój świata roślinnego, m. in.roślin kwiatowych, których w morzu brak niemal zupełnie. Ze względu na niewielką zawartość składników mineralnych w wodzie zbiorników śródlądowych i fakt, że stężenie tych związków w płynach tkan­kowych organizmów żywych jest znacznie większe, woda słodka w wyniku zjawiska zwanego w fizyce osmozą przenika w nadmiarze przez różne błony ciała do wnętrza organizmu zwierząt słodkowodnych i musi być z niego stale wydalana. Liczne procesy chemiczne zachodzące stale w zbiornikach wód słodkich mają duże znaczenie dla biologii ryb. Ważne są m. in.przemiany związków wapnia, a szczególnie obojętnego i kwaśnego węglanu wapnia.Ważną rolę odgrywa też rozpuszczona w wodzie krzemionka, która potrzebna jest organiz­mom żywym do rozwoju, głównie do budowy nowych komórek. Znacznie mniejsze znaczenie mają związki innych pierwiastków, m. in siarki, magnezu, fosforu i azotu. Obecność związków tych pierwiastków jest niezbędna do tego, aby przebieg procesów życiowych ryb, szczególnie rozmna­żanie i wzrost, był prawidłowy. Szkodliwa jest natomiast obecność w wodzie chloru oraz związków cynku i ołowiu, będących często groźnymi truciznami, rybki akwariowe nie lubią tego.